การจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน

Description:

 

ชื่อหลักสูตร :                      หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน

ชื่อภาษาอังกฤษ :                Associate Program in Elderly Health Care Management in Community

ชื่อเต็ม (ไทย) :                   อนุปริญญา  สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน

ชื่อย่อ (ไทย) :                    อ.(การจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :               Associate Degree in Elderly Health Care Management in Community

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :                A.(Elderly Health Care Management in Community)

วิชาเอก :                             ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  90  หน่วยกิต

 รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 Certifications : อนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.

 

Requirements:
  • รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการสำหรับวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548

 

 

 

Attachments:
Download this file (มคอ.02 ปรับปรุง พ.ศ.2562.pdf)มคอ.02 ปรับปรุง พ.ศ.2562[มคอ.02 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชนระนอง ปรับปรุง พ.ศ.2562]734 kB
 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form