| สำนักงานผู้อำนวยการ

 • นางอมราพร พรพงษ์

  นางอมราพร พรพงษ์

  ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
  • นางสาวจุฑาพร น้อยประเสริฐ

   นางสาวจุฑาพร น้อยประเสริฐ

   หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
   • นางสาววิมลพักตร์ พงษ์ประไพ

    นางสาววิมลพักตร์ พงษ์ประไพ

    งานนโยบายและแผน
  • นางสาวเสาวรัตน์ ศิริคง

   นางสาวเสาวรัตน์ ศิริคง

   หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี
   • นายชาริส วงแหวน

    นายชาริส วงแหวน

    นักวิชาการการเงินและบัญชี (บัญชี)
    • นางสาวอรณีย์ อินทฤทธิ์

     นางสาวอรณีย์ อินทฤทธิ์

     นักวิชาการการเงินและบัญชี (การเงิน)
     • นางสาวอัญชลีพร รองแก้ว

      นางสาวอัญชลีพร รองแก้ว

      เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
  • นางรัตนพร พลายด้วง

   นางรัตนพร พลายด้วง

   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล และกลุ่มงานธุรการและสารบรรณ
   • นางสาวอรวรรณ เพชรสวี

    นางสาวอรวรรณ เพชรสวี

    เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นางสาวชริตา สินภัทรวรากุล

   นางสาวชริตา สินภัทรวรากุล

   หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่ายความร่วมมือ เทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
   • นายจักรี ขาวคง

    นายจักรี ขาวคง

    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • นางสาวธญารัศศ์ ทองทับ

   นางสาวธญารัศศ์ ทองทับ

   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสินทรัพย์และอาคารสถานที่
   • นางคนึงนิตย์ สุวรรณโชติ

    นางคนึงนิตย์ สุวรรณโชติ

    นักวิชาการพัสดุ
    • นางพรจิตร เชียงนางาม

     นางพรจิตร เชียงนางาม

     นักวิชาการพัสดุ
     • นายเกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม

      นายเกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม

      งานอาคารสถานที่และยานภาหนะ
      • นางสาวปรียาภรณ์ ลิมลา

       นางสาวปรียาภรณ์ ลิมลา

       แม่บ้าน
       • #unname

        #unname

        แม่บ้าน
        • นายอี๊ด ผกามาศ

         นายอี๊ด ผกามาศ

         คนสวน
         • นายสมเพียร ผกามาศ

          นายสมเพียร ผกามาศ

          ภารโรง
          • นายสถิตย์ แซ่ตัน

           นายสถิตย์ แซ่ตัน

           พนักงานขับรถ

 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form