| สำนักงานผู้อำนวยการ

 • นางอมราพร พรพงษ์

  นางอมราพร พรพงษ์

  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนองฝ่ายอำนวยการ
  • นางปานดี คงสมบัติ

   นางปานดี คงสมบัติ

   ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
   • นางนันท์นภัส อนุรักษ์พงศธร

    นางนันท์นภัส อนุรักษ์พงศธร

    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
    • นางสาวกรวรรณ เกตุแก้ว

     นางสาวกรวรรณ เกตุแก้ว

     เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
   • นางกิตติมา คงโต

    นางกิตติมา คงโต

    หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณ
    • นางสาวยาใจ ทองคง

     นางสาวยาใจ ทองคง

     เจ้าพนักงานธุรการ
     • นางรัตนพร พลายด้วง

      นางรัตนพร พลายด้วง

      งานเลขานุการ
   • นางสาวจุฑาพร น้อยประเสริฐ

    นางสาวจุฑาพร น้อยประเสริฐ

    หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
    • นางสาววิมลพักตร์ พงษ์ประไพ

     นางสาววิมลพักตร์ พงษ์ประไพ

     นักวิชาการศึกษา
   • นางสาวชริตา สินภัทรวรากุล

    นางสาวชริตา สินภัทรวรากุล

    หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
    • นางสาววิมลพักตร์ พงษ์ประไพ

     นางสาววิมลพักตร์ พงษ์ประไพ

     นักวิชาการศึกษา
     • นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญพา

      นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญพา

      เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
   • นางสาวเสาวรัตน์ ศิริคง

    นางสาวเสาวรัตน์ ศิริคง

    หัวหน้าการเงินและบัญชี
    • นางสาวจันทร์เพ็ญ ลีคำพอก

     นางสาวจันทร์เพ็ญ ลีคำพอก

     นักวิชาการเงินและบัญชี
     • นายสุรเชษฐ์ ทองคำ

      นายสุรเชษฐ์ ทองคำ

      นักวิชาการเงินและบัญชี
   • นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร

    นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร

    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสินทรัพย์และอาคารสถานที่ / หัวหน้างานพัสดุ
    • นางคนึงนิตย์ สุวรรณโชติ

     นางคนึงนิตย์ สุวรรณโชติ

     นักวิชาการพัสดุ
     • นางพรจิตร เชียงนางาม

      นางพรจิตร เชียงนางาม

      นักวิชาการพัสดุ
      • นางสาวปรียาภรณ์ ลิมลา

       นางสาวปรียาภรณ์ ลิมลา

       พนักงานทำความสะอาด
       • นางสาววราภรณ์ รักสงบ

        นางสาววราภรณ์ รักสงบ

        พนักงานทำความสะอาด
        • นายอี๊ด ผกามาศ

         นายอี๊ด ผกามาศ

         คนสวน
         • นายสมเพียร ผกามาศ

          นายสมเพียร ผกามาศ

          ภารโรง
          • นายสมพร มิตรประสาน

           นายสมพร มิตรประสาน

           พนักงานขับรถ

 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form