วิทยาลัยชุมชนระนอง คือใคร ?

วิทยาลัยชุมชนระนอง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาตนเองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วิทยาลัยชุมชนระนอง จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการระจายการศึกษาสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเที่ยมกัน ที่จะเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต โดยยึดหลักการตามนโยบาย "การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน" รัฐบาลจึงกำหนดไว้ในนโยบายที่แถลงต่ รัฐสภา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2524 ด้านการศึกษาข้อที่ 4 ว่า จัดให้มีวิทยาลัยชุมชนขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดที่ยังแคลนสถานบันอุดมศึกษา

วิทยาลัยชุมชุมชนระนอง เป็น 1 ใน 10 จังหวัดนำร่อง ที่จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้น พร้อมกับอีก 9 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร อุทัยธานี สระแก้ว หนองบัวลำภู มุกดาหาร บุรีรัมย์ นราธิวาส และระนอง โดยวิทยาลัยชุมชนระนองได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ เมษายน พ.ศ. 2545 ระยะแรก ใช้สถานที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดระนอง เป็นสถานที่ตั้งการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระนอง เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานวิทยาลัยชุมชนแม่ข่าย และมีสถานที่ศึกษาที่เป็นเครือข่าย อีก 3 สถานศึกษา คือ วิทยาลัยเทคนิคระนอง, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง และวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ในปีพ.ศ.2546 วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้ย้ายสำนักงานวิทยาลัยชุมชนระนอง อยู่ที่อาคารพาณิชย์ เลขที่ 7/20-21 ถ.ผาดาด ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง และวันที่ 29 กันยายน 2548 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ 300/1 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ซึ่งเป็นสำนักงานถาวร มีเนื้อที่ 7 ไร่ โดยได้รับมอบที่ดินที่ราชพัสดุเดิมเป็นที่ตั้ง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่ถูกยุบเลิกไป ในปีพ.ศ. 2545-2549 และมีสถานที่จัดการศึกษาที่กระจายอยู่ครอบคลุมทั้ง 5 อำเภอ

Attachments:
Download this file (method1-2560.pdf)เอกสาร 1[ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช ๒๕๖๐]683 kB
Download this file (method2-2560.pdf)เอกสาร 2[ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช ๒๕๖๐]602 kB
Download this file (method3-2560.pdf)เอกสาร 3[ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช ๒๕๖๐]209 kB
Download this file (method4-2560.pdf)เอกสาร 4[ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเที่ยบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๐]167 kB
Download this file (แผนกลยุทธ์การจัดการศึกษา วชช.ระนอง_จริง.pdf)เอกสาร 5[แผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระนอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)]2742 kB

| ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

"วิทยาลัยชุมชนระนองเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

วิสัยทัศน์

"วิทยาลัยชุมชนระนอง เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างผู้นำ และนวัตกรรมชุมชนสู่ความยั่งยืน"

พันธกิจ
  • จัดการศึกษา วิจัย และสร้างนวัตกรรม บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
  • การบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งคุณภาพตามความต้องการของชุมชนภายใต้หลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล
 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form