บุคลากรประจำ วิทยาลัยชุมชนระนอง

นางสาวเสาวรัตน์ ศิริคง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางคนึงนิตย์ สุวรรณโชติ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวพรจิตร เชียงนางาม
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวจริยา แซ่ถ่ำ
นักวิชาการศึกษา
       
นายเกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
นางรัตนพร พลายด้วง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวรุ่งรัตน์ เภาวิเศษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายพาริ แมเล๊าะ
นักวิชาการศึกษา
       
นางสาวรุสมีนี บินหะยีสะมะแอ
นักวิชาการศึกษา
นายณัฐกิตติ์ วิเศษสังข์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวอรวรรณ เพชรสวี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวยาใจ ทองคง
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
       
นางสาวพัชริดา นามนวล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
นายเอกบดินทร์ จงเจริญ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
นางพรพิมล ชูแสง
พนักงานทำความสะอาด
นางสุธิษา พัวพัน
พนักงานทำความสะอาด
นายศักดิ์สนั่น สุวรรณมณี
พนักงานขับรถ
นายอี๊ด ผกามาศ
คนสวน
นายบุญส่ง เรืองบ้านท่า
ยามรักษาความปลอดภัย
นายพนมศักดิ์ บุญเกื้อ
ยามรักษาความปลอดภัย

 

 

กลับหน้าแรก