โครงการมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง ประจำปี 2554
 
            โครงการมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง ประจำปี 2554 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2554 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยชุมชนระนอง โดยประธานพิธีเปิดคือ นายขนบ พูลผล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง ในงานมี บูธนิทรรศการ ผลงานนักศึกษา การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาเช่น ไข่เค็มน้ำแร่ พอกด้วยดินขาวธรรมชาติ จากหาดส้มแป้น กะปิ จากกลุ่มกะปิบ้านพ่อตาหินช้าง ทุเรียนทอด นอกจากนี้มีการแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ และการประกวดขวัญใจ วชช. ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้
ผลการแข่งขันประกวดขวัญใจวิทยาลัยชุมชนระนอง
รางวัล Mr. Popular Vote
          นายจักรกฤษ หอมหยก สาขาวิชาปฐมวัย 7 อ.เมือง
รางวัล Miss Popular Vote
          นางสาวสุพรรณิการ์ เซ่งเหลี่ยน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 6 อ.เมือง

ผลการแข่งขันขวัญใจ วชช.รน.ชาย (เดือน)
รางวัลชนะเลิศ
          นายสราวุธ ดีใจวงษ์ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 10 อ.เมือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
          นายชัยรัตน์ เจริญรัตน์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่น อ.กระบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
          นายอานนท์ อาจหาญ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป รุ่น 6 อ.สุขสำราญ
รางวัลชมเชย
          นายภานุวัฒน์ นาคฉายา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่น 12 อ.เมือง

ผลการแข่งขันขวัญใจ วชช.รน.หญิง (ดาว)
รางวัลชนะเลิศ
          นางสาวสุพรรณิการ์ เซ่งเหลี่ยน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 6 อ.เมือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
          นางสาคร หม่วยนอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่น 10 อ.กะเปอร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
          นางสาวจันทร์เพ็ญ ประพาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่น 10 อ.กระบุรี
รางวัลชมเชย
          นางสาวธิดารัตน์ พัฒนา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่น 12 อ.เมือง

ผลการแข่งขันทักษะการพูดในที่ชุมชน
รางวัลชนะเลิศ
          นายไพบูลย์ สวาทนันท์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป รุ่น 6 อ.เมือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
          นางสาวชุติมา จันทร์นวล สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่น 10 อ.เมือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
          นายนพรุจ บุตรราช สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่น 10 อ.กระบุรี
รางวัลชมเชย
          นายสุรชาติ มูลอัฐ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่น 8 อ.เมือง

ผลการแข่งขันทักษะการแสดงวิสัยทัศน์ผู้นำ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
รางวัลชนะเลิศ
          นายสนั่น ปิยะกาญจน์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่น 10 อ.กระบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
          นายอภิชิต พรหมสุข สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่น 10 อ.กระบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
          นายวิชาญชัย เทวโลก สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่น 10 อ.กะเปอร์
รางวัลชมเชย
          นายสุพล เอี้ยวตระกูล สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่น 12 อ.เมือง

ผลการแข่งขันทักษะการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รางวัลชนะเลิศ
          นางสาวปิยนาฏ ทับพิลา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 9 อ.เมือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
          พระธนพล ค่ายทอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 9 อ.เมือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
          นายพีรพงษ์ เมฆสัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 11 อ.เมือง
รางวัลชมเชย
          นางสาวสุภาพร เศรษฐบุรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 9 อ.เมือง

ผลการแข่งขันทักษะการตอบปัญหาเชาว์ปัญญา
รางวัลชนะเลิศ ทีมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ.เมือง
          1. นางสาวพิชญานิน สิริรัตนไพฑูรย์
          2. นางสาวณัฏฐา ไทยประดิษฐ์
          3. นายวีระพงษ์ พุกกะเวส
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ทีมสาขาวิชาการจัดการทั่วไป อ.เมือง
          1. นายจักรพงษ์ หล่อวิทยา
          2. นายศุภสัณท์ ศิวรักษ์
          3. นายภูชนะ บุญมี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อ.เมือง
          1. นางอรวรรณ ละออแช่ม
          2. นางสาวฉันทนา ดีเอง
          3. นางสาวเจนจิรา ถิ่นคีรี
รางวัลชมเชย ทีมสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น อ.เมือง
          1. ส.อ.สินชัย สริขา
          2. นายบุญมี สวาสดิ์
          3. จ.ส.ต.ศุภชัย อินทรเพชร

ผลการแข่งขันทักษะการตอบปัญหาเกี่ยวกับจังหวัดระนอง
รางวัลชนะเลิศ ทีมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ.เมือง
          1. นางสาวปิยนาฎ ทับพิลา
          2. นายประยุทธ นวลสุวรรณ
          3. นางสาวนาราพร จิตต์ประสงค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ทีมสาขาวิชาการจัดการทั่วไป อ.เมือง
          1. นางสาวชนัญชิตา หล่อวิทยา
          2. นายบรรณรัตน์ หมวกมณี
          3. นางสาววรินทร เอื้องคำหลวง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมสถานที่จัดการศึกษาอำเภอกะเปอร์
          1. นายสราวุธ เรืองหิรัญ
          2. นางสาวอังสุมาริน เขื่อนเพชร
          3. นางสาวฐาปนี เคนหา
รางวัลชมเชย ทีมสถานที่จัดการศึกษาอำเภอกระบุรี
          1. นางสาววรรณิษา กุยสาย
          2. นางขวัญใจ พรหมนุช
          3. นางสาวนุชรี ชมภูทอง

ผลการแข่งขันทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ ทีมการจัดการทั่วไป รุ่น 7 ทีมที่ 2
          1. นายศักดา เพชรชูศรี
          2. นายเอกวุฒิ คำแก้ว
          3. นางสาวสลินี จินดาเรือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ทีมการจัดการทั่วไป รุ่น 6 ทีมที่ 2
          1. นายภูชนะ บุญมี
          2. นายบรรณรัตน์ หมวกมณี
          3. นายอรรฆพร เภาพานิชย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมการจัดการทั่วไป รุ่น 5 ทีมที่ 2
          1. นายเจษฎากร บุญกาญจน์
          2. นายบำเพ็ญ กลิ่นหอม
          3. นางสาวโสรยา เพชรรักษ์
รางวัลชมเชย ทีมการจัดการทั่วไป รุ่น 7 ทีมที่ 1
          1. นางสาวสุชาดา ทองสิงห์
          2. นางสาวศิริรัตน์ อุ่นอบ
          3. นางสาวนภาพร ชมภูพันธ์

ผลการแข่งขันทักษะการออกแบบภาพปะติด
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
รางวัลชนะเลิศ ทีมสถานที่จัดการศึกษาโรงเรียนกระบุรี
          1. นางสาวนุชรี ชมภูทอง
          2. นายชัยรัตน์ เจริญรักษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ทีมสถานที่จัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง
          1. นางสาวแอนจีรา วงศ์กลาง
          2. นางสางปัทมวรรณ จันทรศิริ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมสถานที่จัดการศึกษาโรงเรียนกะเปอร์วิทยา
          1. นางอรุณรัตน์ หัสจักร์
          2. นางสาวอรุณวรรณ จันทวัฒน์
รางวัลชมเชย ทีมสถานที่จัดการศึกษาโรงเรียนบ้านภูเขาทอง
          1. นางสุฬาวรรณ โยธาแก้ว
          2. นางปรีดา ทวีสิทธิ์


ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดงานมหกรรมวิชาการ วิทยาลัยชุมชนระนอง ประจำปี 2554
          ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจการจัดงานมหกรรมวิชาการ วิทยาลัยชุมชนระนอง ประจำปี 2554 ผู้ประเมินได้สุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูล 100 ตัวอย่างจากทุกสถานที่จัดการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 54 รองลงมาคือเพศชาย ร้อยละ 46 อายุของผู้ตอบสอบส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 44 รองลงมาอายุระหว่าง 30-40 ปี ร้อยละ 30 อายุ 40 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18 และอายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 8 ตามลำดับ ส่วนสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ร้อยละ 80 รองลงมาเป็นครู ร้อยละ 14 และเจ้าหน้าที่วิทยาลัย ร้อยละ 6 ตามลำดับ
          ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อการจัดงานมหกรรมวิชาการและพิธีเปิด จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 100 ตัวอย่าง พบว่าในภาพรวมความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .457 และหากพิจารณาในรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ 10 ประโยชน์ที่นักศึกษา/ครู/ผู้บริหาร /สถานศึกษา/ประชาชนส่วนใหญ่ ได้รับ คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้อที่ 4 ความเรียบร้อยโดยทั่วไปของการจัดพิธีการ และ ข้อที่ 7 กิจกรรมในการจัดนิทรรศการ น่าสนใจและมีความเหมาะสม ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 5 สถานที่จัดนิทรรศการมีความเหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76