วิชาการคิดและการตัดสินใจ (ศท 0402) อาจารย์ผู้สอน อ.นิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร
หน่วยที่ 1 พื้นฐานการคิดและกลไกทางสมอง

ชุดที่ 1 พื้นฐานการคิด

ชุดที่ 2 กลไกทางสมอง

หน่วยที่ 2 ทักษะพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด

ชุดที่ 3 ทักษะพัฒนาลักษณะการคิดทั่วไปที่จำเป็น

ชุดที่ 4 ทักษะพัฒนาลักษณะการคิดที่เป็นแกนสำคัญ

ชุดที่ 5 ทักษะกระบวนการคิด

หน่วยที่ 3 ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล

ชุดที่ 6 การให้เหตุผลแบบนิรนัย

ชุดที่ 7 การให้เหตุผลแบบอุปนัย

หน่วยที่ 4 การคิดแก้ปัญหาและกลยุทธ์การตัดสินใจ

ชุดที่ 8 การคิดแก้ปัญหา

ชุดที่ 9 กลยุทธ์การตัดสินใจ

หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและกระบวนการตัดสินใจ

ชุดที่ 10 ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล

ชุดที่ 11 การหาค่ากลางของข้อมูล

ชุดที่ 12 การวัดการกระจายของข้อมูล

ชุดที่ 13 การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสนใจ

   
   
   
   
   วิทยาลัยชุมชนระนอง
2/4  หมู่ที่ 1  ต.บางริ้น  อ.เมือง  จังหวัดระนอง  85000
โทรศัพท์ : 00-7782-1068    โทรสาร : 0-7782-3326