ประกาศ วชช.ระนอง เรื่อง การขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ๒๕๕๗

  • PDFพิมพ์อีเมล
Attachments:
Download this file (ประกาศ ว_ทยาล_ยช_มชนระนอง.pdf)ประกาศวิทยาลัยชุมชนระนอง ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖[เรื่อง การขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหารกองประจําการ ๒๕๕๖]176 Kb426 Downloads
Download this file (ใบคำร_อง.pdf)แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารฯ[แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารฯ วิทยาลัยชุมชนระนอง]101 Kb466 Downloads

902347 228828697262704 1702562218 o

 

 

ประกาศ วิทยาลัยชุมชนระนอง

เรื่อง การขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหารกองประจําการให้แก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗

พระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๗ บัญญัติว่า “ชายที่มี สัญชาติ เป็นไทย” และการได้มีสัญชาติไทยตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน ชายไทยทุกคน มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายรับราชการทหาร ตั้งแต่การลงบัญชีทหารกองเกินรับ(แบบ สด.๙) การรับหมายเรียก (แบบ สด.๓๕) การเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน(การเกณฑ์ ทหาร) การเข้ารับราชการทหารกองประจําการและการเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลในการนี้ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ กองทัพบกจะทําการตรวจเลือกทหารกองเกินที่มีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ เข้ารับราชการ ทหารกองประจําการประจําปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑– ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ ดังนั้น เพื่อให้การผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน (การเกณฑ์ทหาร) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยชุมชนระนอง จึงประกาศให้นักศึกษาชาย ที่มีสัญชาติไทยอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์(เกิดปี พ.ศ. ๒๕๓๖) และมีคุณสมบัติตรงตามที่พระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ กําหนดให้ดําเนินการยื่นหลักฐานขอผ่อนผัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รับหมายเรียก (แบบ สด.๓๕)


นักศึกษาชายเกิดปี พ.ศ. ๒๕๓๕(๑ มกราคม- ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๕) ไม่เคยเข้ารับการฝึก
วิชาทหาร หรือเข้ารับการฝึกวิชาทหารแต่ไม่สําเร็จการฝึกวิชาทหารในชั้นปีที่ ๓ ให้ไปรับหมายเรียกแบบ
สด.๓๕ ณ ที่ว่าการอําเภอตามภูมิลําเนาทหาร ได้ตั้งแต่เดือน มกราคม– ตุลาคม ๒๕๕๕ สําหรับ
ผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) ให้ทําการขึ้นทะเบียนทหารกองเกินพร้อมรับหมายเรียก
ในคราวเดียวกัน


๒. คุณสมบัติ หลักฐานและกําหนดการยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน

 

นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินและรับหมายเรียกแล้ว มีความประสงค์จะยื่นความจํานง
เพื่อขอผ่อนผัน จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและมีหลักฐานประกอบ ดังนี้

๒.๑ คุณสมบัติผู้ขอผ่อนผันฯ
    ๒.๑.๑ มีสถานภาพเป็นนักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยชุมชนระนอง
    ๒.๑.๒ เป็นผู้ที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๓๖ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม– ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๖)
    ๒ ๑.๓ ไม่สําเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ในชั้นปีที่ ๓
    ๒.๑.๔ อายุไม่เกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์
    ๒.๑.๕ นักศึกษาที่ย้ายมาศึกษา ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง ซึ่งเคยได้รับการผ่อนผันมาแล้ว
จากสถานศึกษาเดิม ให้ทําการยื่นขอผ่อนผันใหม่
๒.๒. หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ
ให้นักศึกษานําส่งหลักฐานพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ- นามสกุล ผู้ขอผ่อนผัน,
บิดา,มารดา ที่ระบุในเอกสาร (ตามข้อ ๒.๒.๒ – ๒.๒.๔) ให้ตรงกัน และลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ทุกฉบับ ดังนี้
    ๑. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน ๓ ชุด
    ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๓ ชุด
    ๓. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๓ ชุด
    ๔. สําเนาใบสําคัญ (แบบ สด.๙) หน้า – หลัง จํานวน ๓ ชุด
    ๕. สําเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) จํานวน ๓ ชุด
    ๖. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จํานวน ๓ ชุด
    ๗. สําเนาใบโอนย้ายภูมิลําเนา (ถ้ามี) จํานวน ๓ ชุด
๒.๓ กําหนดยื่นหลักฐานขอผ่อนผันฯ
วิทยาลัยชุมชนระนอง กําหนดให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผัน นําสําเนาหลักฐานตาม(ข้อ ๒.๒) ไปยื่นความจํานงขอผ่อนผันได้ที่ กลุ่มบริการและกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ ๑ กันยายน – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เท่านั้น กรณี นักศึกษาที่ไม่ยื่นหลักฐานขอผ่อนผันตามวัน เวลา ที่วิทยาลัยชุมชนระนองกําหนด นักศึกษาจะต้องดําเนินการยื่นหนังสือพร้อมหลักฐานเพื่อขอผ่อนผันไปยังจังหวัดตามภูมิลําเนาทหาร ด้วยตนเองทางวิทยาลัยชุมชนระนองจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


๓. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินนักศึกษาที่ยื่นหลักฐานขอผ่อนผันไว้กับ กลุ่มบริการและกิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง
ตามวัน เวลา ที่กําหนด วิทยาลัยชุมชนระนองจะส่งบัญชีรายชื่อพร้อมสําเนาหลักฐานไปยังจังหวัดตามภูมิลําเนาทหารของนักศึกษา และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการผ่อนผัน ณ ที่ว่าการอําเภอตามภูมิลําเนาทหาร ในเดือน มกราคม - เดือน มีนาคม ๒๕๕๗

๔. การแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน
นักศึกษาซึ่งมีสิทธิได้รับการผ่อนผัน ตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการศึกษาจะต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกทุกปี ตามที่กําหนดไว้ในหมายเรียก (แบบ สด.๓๕) เมื่อไปแสดงตนจะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.๔๓) ในฐานะบุคคลผ่อนผันไว้เป็นหลักฐานหากไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกจะมีความผิดตามกฎหมาย และเมื่อสําเร็จการศึกษาหรือมีอายุครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์แล้ว ถือว่าหมดเหตุผ่อนผันให้แจ้งต่อนายอําเภอท้องที่ที่ตนอยู่ ภายใน๓๐ วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษาหรือมีอายุครบตามที่กําหนดนักศึกษาชายที่ ไม่ยื่นความจํานงเพื่อขอผ่อนผัน ตามเวลาที่วิทยาลัยชุมชนระนองกําหนด จะถือว่า สละสิทธิขอผ่อนผัน ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกตามหมายเรียก (แบบ สด.๓๕) เมื่อผลการตรวจเลือกต้องถูกเข้ากองประจําการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ จะต้องอยู่ในห้วงเวลาตามที่กฎหมายกําหนด (ภายในกุมภาพันธ์ของปีตรวจเลือก) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริการและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนระนอง หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์ ๐๗๗ – ๘๒๑๐๖๘ / โทรสาร ๐๗๗ -๘๒๓๓๒๖ (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือที่เว็บไซต์ www.rncc.ac.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศ วชช.ระนอง  เรื่อง การขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ๒๕๕๗
Home