ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

  • PDFพิมพ์อีเมล

13 ฟอนท์แห่งชาติ

For Winxp –Sipa Font Installer (2.56 MB) { With Installation Wizard } หลังจาก setup เสร็จถ้า font ไม่ขึ้นให้ reboot เครื่อง 1 ครั้งครับ คู่มือการติดตั้งสำหรับ Winxp

For Wins7 and other –Sipa Font Zip (2.48 MB) { Extract zip file and copy font to C:\Windows\Fonts } คู่มือการติดตั้งสำหรับ Win7

คู่มือการใช้งาน และตั้งค่าการใช้งาน E-mail และติดตั้ง Certificate

ไฟล์ Certificate
- ดาวน์โหลดไฟล์
- ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง
- ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเว็บเมล์ วิทยาลัยชุมชนระนอง

 
 แบบฟอร์มเพื่อขอ Username & Password ในการใช้อินเตอร์เน็ตวิทยาลัยชุมชน
 
 คำร้องของแก้ไขผลการเรียน
 
 คำร้องขออนุญาตสอบปลายภาค
 
 คำร้องขอสอบย้อนหลัง
 
 คำร้องขออนุญาตสอบปลายภาค
 
 คำร้องขอย้ายสถานที่เรียน
 
 แบบฟอร์มขอเทียบโอนรายวิชา
 
 บันทึกข้อความทั่วไป
 
 แบบฟอร์มขอเทียบโอนรายวิชา
 
 คำร้องขอมีบัตรนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนระนอง
 
 บันทึกข้อความขอเพิ่มเติมรายวิชา
 
 คำร้องขอใบรับรอง
 
 ใบลาขอหยุดการเรียน
 
 ใบคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา
 
 ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล้าช้า
 
 ใบคำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา
 
 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระนอง
 
 ใบสมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่า วิทยาลัยชุมชนระนอง
 
 ใบสอนแทน สำหรับอาจารย์ผู้สอน
 
ใบสมัครอาจารย์พิเศษ
 
แบบแผนพัฒนารายบุคคล Individual Dedelopment Plan (IDP) วิทยาลัยชุมชนระนอง
 
LOGO สถาบนฯ  
   
   
Home