• พิมพ์
   

สำนักวิชาการ

   
             
    27459533 2065105993710760 1691010631972494154 n    
    นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร    
    ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ    
______________________________________|_______________________________________
    |       |       |        |

กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา

  กลุ่มงานบริการวิชาการและฝึกอบรม   กลุ่มงานกิจการนักศึกษา   กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
 27459944 2065105650377461 9206572382021307712 n  

27654849 2065105673710792 8426274351045620651 n

   27545346 2065105910377435 2251963095568544489 n   27657344 2065105683710791 4363466104327108487 n
 นางอมรรัตน์ ดวงแป้น   นางปานดี คงสมบัติ    นางสาววิมลพักตร์ พงษ์ประไพ   นางสาวนพรัตน์ พิมพ์สุข
  |    |    
 27655370 2065105553710804 6967372420994852262 n   27545073 2065105760377450 8758789896197576266 n    27752324 2065105300377496 990761405010961237 n    

นางสาวนัยนา วรรณุทัศน์

  นางสาวรุสมีนี บินหะยีสะมะแอ   นางคนึงนิจ ทองลิขิต    

|

  |  

 

   

27655184 2065105843710775 8303055774241183396 n

 

26229806 2065106067044086 1833301125062381146 n

 

 

   
นายภูวไนย ศรีเวชนันต์   นางสาวสุพิชา ไสยวงศ์        

|

  |        
 27541104 2065105730377453 6096133594078585829 n    27654710 2065105830377443 9000340354092112159 n        
 นางสาวกนกวรรณ แก้วเจริญ   นางสาวรุ่งรัตน์ เภาวิเศษ