• พิมพ์
  สำนักงานผู้อำนวยการ  
           
           
      27336721 2065105907044102 4323796615592563192 n    
      นางอมราพร พรพงษ์

 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ 

   
 ___________________________________________________|________________________________________________
|  | |

|

| |
กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานธุรการและสารบรรณ กลุ่มงานเครือข่ายความร่วมมือ เทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์และอาคารสถานที่
27337007 2065106290377397 3163861259045840250 n 27336721 2065105907044102 4323796615592563192 n

27336721 2065105907044102 4323796615592563192 n

27337206 2065106070377419 3085707009365145225 n

27336680 2065106263710733 4342288737795631997 n

27459087 2065106217044071 2463164412021381411 n 
นางสาวจุฑาพร น้อยประเสริฐ นางอมราพร พรพงษ์ นางอมราพร พรพงษ์ นางรัตนาพร พลายด้วง นางสาวชริตา บุญเรือง นายเกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม
  | | | | |
  27545703 2065105573710802 3617227976541911234 n 27459364 2065105497044143 6587069725194900719 n 27332646 2065105403710819 416397769356303943 n 27544649 2065105763710783 8974469956018825460 n 27540881 2065105407044152 7150192203784930321 n
  นางสาวเสาวรัตน์ ศิริคง

นางสาวยาใจ ทองคง

นางสาวยาใจ ทองคง

นายจักรี ขาวคง

 นางปัทมา ศักดิ์สิริโกศล
  |

|

|   |
  27544589 2065105320377494 5656058456210243335 n

 

27751964 2065105577044135 5118834661945492374 n

 

 27654651 2065105803710779 6636357659955571607 n
  นางสาววิลานุช ผดุงเดช   นางสาวอรวรรณ เพชรสวี   นางสาวปรียาภรณ์ ลิมลา
  |      
  27540206 2065106133710746 2734133311889682878 n       27752365 2065106210377405 4801093997889330227 n
  นางสาวอัญชลีพร รองแก้ว       นายอี้ด ผกามาศ 
  |

 

 

 
 |
   

 

 

 

 27336989 2065105303710829 5251152986589318591 n
 
      นายสมเพียร ผกามาศ
           |
           27752267 2065105997044093 2064632259834041994 n
           นายสถิตย์ แซ่ตัน