• PDFพิมพ์
  สภาวิทยาลัยชุมชนระนอง  
         
         
   

 

  1 resize

   
    นายขนบ  พูลผล    
    ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
   
         
     2    
    รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร    
   

รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

   
         

ผศ.ดร.สาโรช

 

กรฑา

 

7 resize

ผศ.ดร.สาโรจน์ เผือกบัวขาว   นายกรีฑา ยกย่อง   นายสว่าง  แก้วเจริญ
กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
         

image003

 

image007

 

 image013

นายประเกียรติ ขุนพล   นายสวัสดิ์ แกล้วทนง   นายอิทธิพัทธ์ เศรฐยุกานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
         

เกรยงชย

 

image010

 

นายปรารมณ  นาคบำรง กรรมการ

นายเกรียงชัย เลิศบุญนำ    นายนิติกานต์  สายศิวานนท์   นายปรารมณ์ นาคบำรุง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
         
image060

 

 

 

 

พออย

นางกิตติมา คงโต       นางรัตนาพร พลายด้วง
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง       ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิยาลัยชุมชนระนอง
         
         
         

 

as

นายปรารมณ์ นาคบำรุง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน
ด้านวัฒธรรมการแต่งกาย

bannerm

รวมลิงค์หน่วยงาน

ข้อมูลติดต่อ

2/4 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม

ตำบลบางริ้น  อำเภอเมือง

จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท์ 0-7782-1068

โทรสาร 0-7782-3326

Webmaster :

webmaster@rncc.ac.th

Homeโครงสร้างการบริหารคณะกรรมการสภาวิทยาลัย