ยุธศาสตร์

  • PDFพิมพ์อีเมล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนด้านการศึกษา

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีทักษะ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์การชุมชน

3. เพื่อบริการทางวิชาการ ทั้งทางด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และถ่ายโอนองค์ความรู้สู่ชุมชน

4. เพื่อวางรากฐานทางการจัดการศึกษาให้กับชุมชน ให้เข้มแข็งยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนระนอง

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาวิชาการ และการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ทั้ง หลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรระยะสั้น

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาวิจัย

กลยุทธ์ที่ 3 การประกันคุณภาพทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายการศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาการและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ วิทยาลัยชุมชน

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 3 นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารองค์การ

กลยุทธ์ที่ 4 การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการบริหาร

กลยุทธ์ที่ 6 ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกชุมชน

กลยุทธ์ที่ 7 สร้างแรงจูงใจให้เกิดความเข้มแข็งในองค์การ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างพันธมิตรเครือข่ายให้ความร่วมมือจัดการศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกตำบล

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษากับองค์การในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน

 

 

 

as

นายปรารมณ์ นาคบำรุง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน
ด้านวัฒธรรมการแต่งกาย

bannerm

รวมลิงค์หน่วยงาน

ข้อมูลติดต่อ

2/4 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม

ตำบลบางริ้น  อำเภอเมือง

จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท์ 0-7782-1068

โทรสาร 0-7782-3326

Webmaster :

webmaster@rncc.ac.th

doc03102520131217152310.pdf-page-001 resized

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

link-moelink-mualogoiccscooperateมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น ssruvecginfostdloantcuteachertvtqfheaderlinkaseansbanner-aseanlaw2combanner 3111IMG005822

แบบสำรวจ

ท่านมีความพอใจเพียงไดในการใช้บริการเว็บไซต์นี้


ผลลัพธ์
Homeเกี่ยวกับเรายุทธศาสตร์