ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา

  • PDFพิมพ์อีเมล

ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา พร้อมทั้ง รับฟังการเสวนา ในหัวข้อ "ฝึกประสบการณ์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ" ซึ่งได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ถึง 3 ท่าน คือ คุณกรรณิการ์ / อ.ประวีณา /อ.รุ่งอรุณ และตัวแทนรุ่นพี่ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ อีก 3ท่าน คือ คุณสันติภาพ /คุณณรงค์ชัย /คุณปิยวรรณ และช่วงบ่ายนักศึกษาทุกคนทุกสถานที่จัดการศึกษา ได้เข้าพบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเพื่อได้ปรึกษาคณาจารย์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ตรงกับสาขาวิชาต่อไป

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา
Home