วชชระนอง นำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo : Symposium 2018)

  • PDFพิมพ์อีเมล

11 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้รับการคัดเลือกนำเสนอบทความวิจัย จำนวน 2 เรื่อง โดย 1.นายปริวัฒน์ ช่างคิด ได้นำเสนอในภาคบรรยายด้านสังคมและการศึกษา เรื่องการออกแบบกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนมอแกนฯ 2.นางสาวนพรัตน์ พิมพ์สุข ได้นำเสนอในภาคโปสเตอร์ด้านสังคมและการศึกษา เรื่องนวัตกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเกาะหาดทรายดำ ณ

 

 

วชชระนอง นำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo : Symposium 2018)
Home