ประกาศ**รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว(Tour Leader Training) รุ่นที่ 1

  • PDFพิมพ์อีเมล

ประกาศ**รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว (Tour Leader Training) รุ่นที่ 1

รายละเอียดการสอบคัดเลือก (แนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก)

** ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกกรุณามาก่อนเวลาสอบ 30 นาที โดยตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่สอบหน้าห้องสอบ

** เริ่มสอบปรนัย ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบข้อเขียน อาคาร 3 (ติดป้อมยาม) วิทยาลัยชุมชนระนอง

** ภาคบ่าย สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนระนอง

 

++ สามารถดาวน์โหลด ตามเอกสารแนบ ประกาศฯ ++

 

ประกาศ**รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว(Tour Leader Training) รุ่นที่ 1
Home