คณะครูวิทยาลัยชุมชนระนองพร้อมทั้งนักศึกษาสาขาปฐมวัย ศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยตามกรอบมาตรฐาน TQF

  • PDFพิมพ์อีเมล

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยตามกรอบมาตรฐาน TQF โดยนำคณะครูวิทยาลัยชุมชนระนองพร้อมทั้งนักศึกษาสาขาปฐมวัยทั้ง 3 สถานที่จัดการศึกษา ในระหว่างวันที่ 19-20 กุมพาพันธ์ 2561

ซึ่งในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ตำบลวังไผ่

จังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับในการศึกษาดูงานอย่างอบอุ่นแก่คณะครูและนักศึกษา และได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแบบMontessori English Language Program for children from 2 - 5 years old อีกทั้งได้รับความรู้และทดลองปฏิบัติ

ซึ่งในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจากนายศุภชัย ทิพย์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนระนอง จังหวัดระนอง มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ณ เทศบาลตําบลวังไผ่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ และได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีกทั้งได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การสอนของคุณครูมืออาชีพ

 

 

คณะครูวิทยาลัยชุมชนระนองพร้อมทั้งนักศึกษาสาขาปฐมวัย ศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยตามกรอบมาตรฐาน TQF
Home