โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนระนอง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระตับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2561

  • PDFพิมพ์อีเมล

กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนระนอง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนระนอง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระตับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในวัน พุธ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยชุมชนระนอง โดยมีนายปรารมณ์ นาคบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เป็นประธานเปิดการประชุม

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนระนอง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระตับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2561
Home