กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุกกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  • PDFพิมพ์อีเมล

กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนระนอง

ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุกกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยการเรียนการสอนแก่ผู้สอนวิทยาลัยชุมชน

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง

เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้และความเข้าใจแนวคิด หลักการ และสามารถการออกแบบการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน วิจัยในชั้นเรียน สื่อและนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยวิทยากร คือ ดร.สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุกกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Home