จังหวัดระนองเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

  • PDFพิมพ์อีเมล

เรื่อง ขอเชิญรับรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

    ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผังรายการวิทยุ รายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษยน ๒๕๖๐ ออกอากาศจากสถานวิทยุพิทักษ์สันติราฎร์ FM ๙๑ MHz (สวพ.๙๑) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย

    จังหวัดระนองจึงขอเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมรับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ตามวันและเวลาในผังรายการวิทยุที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่งหากท่านไม่สามารถรับฟังทางคลื่นความถี่ FM ๙๑ MHz ได้ในวันและเวลาที่ออกอากาศ ท่านสามารถรับฟังสดได้จาก www.fm๙๑bkk.com หรือรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.pr.moi.go.th

    คัดสำเนาจากหนังสือ สำนักงานจังหวัดระนอง ที่ รน ๐๐๑๗.๓/ว ๑๐๙๐

จังหวัดระนองเชิญรับฟังรายการวิทยุ
Home