กำหนดการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ พิธีประสาทอนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

  • PDFพิมพ์อีเมล

กำหนดการซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง

วันที่ ๒๕ และ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมอันดามัน วิทยาลัยชุมชนระนอง

*********************************************************************

วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ (พิธีซ้อมย่อย)

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.      - ลงทะเบียน ลองชุด กรอกแบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.      - ฉาย วิดีโอพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรในปีที่ผ่านมา

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น.      - ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนองกล่าวต้อนรับผู้สำเร็จการศึกษาฯ

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.      - นักศึกษาต้นแบบแสดงการแต่งกายชุดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.      - อาจารย์ต้นแบบแสดงขั้นตอนการรับอนุปริญญาบัตร

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.      - ฝึกซ้อมขั้นตอนการเดิน (ซ้อมรวมทั้งหมด)

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.      - แบ่งกลุ่มฝึกซ้อมรับอนุปริญญาบัตรทุกขั้นตอน แบ่ง ๔ กลุ่ม

                               (กลุ่ม ๑ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ๕๐ คน) (ห้องอันดามัน)

  (กลุ่ม ๒ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๑๖ คน) (ห้องรังสรรค์)

  (กลุ่ม ๓ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน ๔๗ คน)
            (อาคารเอนกประสงค์)

  (กลุ่ม ๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ = ๒๐ คน) (ห้องรังสรรค์)

                                                                                       รวมทั้งสิ้น ๑๓๓ คน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      - พักรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.      - ฝึกซ้อมรวมทุกขั้นตอน (หากมีความพร้อมจะขานชื่อด้วย และให้สัญญาณลุก-นั่ง)

 

หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาแต่งกายชุดสุภาพ

 

วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (พิธีซ้อมใหญ่)

 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.      - ลงทะเบียน ฝึกซ้อมตั้งแต่การตั้งแถวผู้สำเร็จการศึกษา ตรวจเครื่องแต่งกาย ณ อาคาร
                                 เอนกประสงค์

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.      - ฝึกซ้อมเดินแถวเข้าห้องประชุมอันดามัน

๐๙.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.      - ฝึกซ้อมรวมทุกขั้นตอนตั้งแต่ประธานเดินเข้าห้องเปิดเพลงมหาฤกษ์ขานชื่อ กล่าวคำ
                                 ปฏิญาณ และถ่ายรูปบนสแตนด์ ฯลฯ

หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาแต่งกายเหมือนวันพิธีประสาทอนุปริญญา (ชุดนักศึกษาพร้อมชุดวิทยฐานะ)

** ระเบียบการแต่งการในพิธีประสาทอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน

 

กำหนดการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ พิธีประสาทอนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
Home