หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ (ฝึกอบรม)

Attachments:
Download this file (09050002 หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ.pdf)หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ[ ]79 Kb202 Downloads
Download this file (09050101 หลักสูตร เทคนิคการพูดและการประชาสัมพันธ์.pdf)หลักสูตร เทคนิคการพูดและการประชาสัมพันธ์[ ]66 Kb237 Downloads
Download this file (09070703 หลักสูตร การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ.pdf)หลักสูตร การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ[ ]69 Kb259 Downloads
Download this file (09071104 หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ.pdf)หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ[ ]67 Kb184 Downloads
Download this file (09071109 หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ (Ms Excel).pdf)หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ (Ms Excel)[ ]78 Kb166 Downloads
Download this file (09080202 หลักสูตร พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกเพื่อสร้างอาชีพสู่ชุมชน.pdf)หลักสูตร พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกเพื่อสร้างอาชีพสู่ชุมชน[ ]71 Kb249 Downloads
Download this file (1 หลักสูตร คอมพิวเตอร์เบื้องต้น.pdf)หลักสูตร คอมพิวเตอร์เบื้องต้น[ ]152 Kb358 Downloads
Download this file (10 หลักสูตร การทำขนมปาท่องโก๋.pdf)หลักสูตร การทำขนมปาท่องโก๋[ ]165 Kb305 Downloads
Download this file (11 หลักสูตร การจัดดอกไม้สด.pdf)หลักสูตร การจัดดอกไม้สด[ ]166 Kb2854 Downloads
Download this file (12 หลักสูตร โทษและพิษภัยยาเสพติด.pdf)หลักสูตร โทษและพิษภัยยาเสพติด[ ]155 Kb532 Downloads
Download this file (13 หลักสูตร ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ(ภาษาพม่า).pdf)หลักสูตร ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ (ภาษาพม่า) [ ]163 Kb376 Downloads
Download this file (14 หลักสูตร ขนมไทยและอาหารว่าง.pdf)หลักสูตร ขนมไทยและอาหารว่าง[ ]166 Kb602 Downloads
Download this file (15 หลักสูตร การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book)เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน.pdf)หลักสูตร การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน .[ ]167 Kb306 Downloads
Download this file (16 หลักสูตร การบริหารการจัดการโฮมสเตย์.pdf)หลักสูตร การบริหารการจัดการโฮมสเตย์[ ]164 Kb596 Downloads
Download this file (17 หลักสูตร สุขภาพชุมชน.pdf)หลักสูตร สุขภาพชุมชน[ ]174 Kb305 Downloads
Download this file (18 หลักสูตร กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน.pdf)หลักสูตร กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน[ ]167 Kb895 Downloads
Download this file (19 หลักสูตร เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ.pdf)หลักสูตร เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ[ ]164 Kb317 Downloads
Download this file (2 หลักสูตร การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ.pdf)หลักสูตร การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ[ ]154 Kb321 Downloads
Download this file (20 หลักสูตร การทำหนังสือนิทาน Pop Up.pdf)หลักสูตร การทำหนังสือนิทาน Pop Up[ ]168 Kb286 Downloads
Download this file (21 หลักสูตร การอ่าน-การเขียนภาษาพม่า.pdf)หลักสูตร การอ่าน-การเขียนภาษาพม่า[ ]169 Kb589 Downloads
Download this file (22 หลักสูตร มัคคุเทศก์เฉพาะ(แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ).pdf)หลักสูตร มัคคุเทศก์เฉพาะ(แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ)[ ]169 Kb359 Downloads
Download this file (23 หลักสูตร การปรุงอาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง.pdf)หลักสูตร การปรุงอาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง[ ]166 Kb579 Downloads
Download this file (24 หลักสูตร การทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ.pdf)หลักสูตร การทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ[ ]164 Kb320 Downloads
Download this file (25 หลักสูตร การซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์.pdf)หลักสูตร การซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์[ ]172 Kb1553 Downloads
Download this file (26 หลักสูตร เทคนิคการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ.pdf)หลักสูตร เทคนิคการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ[ ]189 Kb271 Downloads
Download this file (27 หลักสูตร การตัดเย็บผ้าคลุมฮิญาบ.pdf)หลักสูตร การตัดเย็บผ้าคลุมฮิญาบ[ ]173 Kb5756 Downloads
Download this file (28 หลักสูตร ภาษาพม่าสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน.pdf)หลักสูตร ภาษาพม่าสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน[ ]174 Kb1275 Downloads
Download this file (29 หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย.pdf)หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย[ ]179 Kb1061 Downloads
Download this file (3 หลักสูตร การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนฯ.pdf)หลักสูตร การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนฯ[ ]155 Kb373 Downloads
Download this file (30 หลักสูตร เรียนรู้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร.pdf)หลักสูตร เรียนรู้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร[ ]167 Kb768 Downloads
Download this file (31 หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ.pdf)หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ[ ]177 Kb450 Downloads
Download this file (32 หลักสูตร การเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ.pdf)หลักสูตร การเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ[ ]174 Kb2155 Downloads
Download this file (33 หลักสูตร คอมพิวเตอร์สำหรับปรับพื้นฐานความรู้.pdf)หลักสูตร คอมพิวเตอร์สำหรับปรับพื้นฐานความรู้[ ]221 Kb261 Downloads
Download this file (34 หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับปรับพื้นฐานความรู้เพื่อการสื่อสาร.pdf)หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับปรับพื้นฐานความรู้เพื่อการสื่อสาร[ ]175 Kb289 Downloads
Download this file (4 หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกสาน.pdf)หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกสาน[ ]154 Kb317 Downloads
Download this file (5 หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร.pdf)หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร[ ]151 Kb416 Downloads
Download this file (6 หลักสูตร การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ.pdf)หลักสูตร การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ[ ]157 Kb411 Downloads
Download this file (7 หลักสูตร การนวดสรีระเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ.pdf)หลักสูตร การนวดสรีระเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ[ ]170 Kb593 Downloads
Download this file (8 หลักสูตร การจัดภูมิทัศน์บ้านสวยด้วยพืชสวนครัว.pdf)หลักสูตร การจัดภูมิทัศน์บ้านสวยด้วยพืชสวนครัว[ ]169 Kb295 Downloads
Download this file (9 หลักสูตร อาเซียนศึกษา.pdf)หลักสูตร อาเซียนศึกษา[ ]167 Kb369 Downloads

.

 

as

นายปรารมณ์ นาคบำรุง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน
ด้านวัฒธรรมการแต่งกาย

bannerm

รวมลิงค์หน่วยงาน

ข้อมูลติดต่อ

2/4 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม

ตำบลบางริ้น  อำเภอเมือง

จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท์ 0-7782-1068

โทรสาร 0-7782-3326

Webmaster :

webmaster@rncc.ac.th