หลักฐานการสมัครเรียนระดับอนุปริญญา

  • PDFพิมพ์อีเมล

หลักสูตรที่้เปิดรับสมัคร 

1. หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

    (Associate of Business Administration Program in Business Computer)

2. หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

    (Associate of Business Administration General Management)

3. หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

    (Associate of Art Program in Local Goverment)

4. หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

    (Associate of Education Program in Early Childhood Education)

5. หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

    (Associate of Business Administration Program in Accountancy)

 

หลักฐานประกอบการสมัคร(แนบหลังใบสมัคร)

 

  1. ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา (มารับได้ที่วิทยาลัย หรือดาวน์โหลด)                                         1  ฉบับ
  2. รูปถ่ายใบหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (เสื้อเชิ้ตสีขาว) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน                                  3   รูป
  3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า)                                                   3  ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                                  3  ฉบับ
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                               3  ฉบับ
  6. สำเนาใบขอเปลียนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)                                                                   3  ฉบับ
  7. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)                                                                                  3  ฉบับ
  8. อื่นๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)

 

 

                              *หมายเหตุ :  ต้องรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

 

 

 

as

นายปรารมณ์ นาคบำรุง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน
ด้านวัฒธรรมการแต่งกาย

bannerm

รวมลิงค์หน่วยงาน

ข้อมูลติดต่อ

2/4 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม

ตำบลบางริ้น  อำเภอเมือง

จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท์ 0-7782-1068

โทรสาร 0-7782-3326

Webmaster :

webmaster@rncc.ac.th

Homeหลักสูตรการศึกษาหลักฐานการสมัคร อนุปริญญา