ประชาสมพนธ2

 • วชช.ระนอง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo : Symposium 2018)
  วชช.ระนอง นำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo : Symposium 2018)
 • วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา พร้อมทั้ง รับฟังการเสวนา ในหัวข้อ "ฝึกประสบการณ์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ"
 • กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดระนอง (คัดลอก)
  คณะครูวิทยาลัยชุมชนระนองพร้อมทั้งนักศึกษาสาขาปฐมวัย ศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยตามกรอบมาตรฐาน TQF
 • กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดระนอง
  วิทยาลัยชุมชนระนองจัดกิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดระนอง ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยชุมชนระนอง
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุกกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนระนอง
  ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุกกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยการเรียนการสอนแก่ผู้สอนวิทยาลัยชุมชน
  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง
 • วิทยาลัยชุมชนระนอง ต้อนรับ วิทยาลัยชุมชนพังงา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงา
  วิทยาลัยชุมชนระนอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยาลัยชุมชนพังงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงา ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
 • โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนระนอง
  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนระนอง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระตับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2561
 • กิจกรรมดาวเรืองรวมใจ
  บุคลากรวิทยาลัยชุมชนระนอง เข้าร่วมกิจกรรมดาวเรืองรวมใจจุดเทียนอาลัยแด่พ่อหลวง ณ บริเวณ สนามกีฬาประจำจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช อันหาที่สุดมิได้
 • วันปิยะ 60
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนึกในพระมหากรุณาธิคณเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง
 • รับพระราชทานไฟหลวงพระราชทาน 20 ต.ค. 60
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมพิธีรับพระราชทานไฟหลวงพระราชทาน ณ สำนักงานจังหวัดระนอง ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560
 • รับกฐินพระราชทาน
  วิทยาลัยชุมชนระนอง ร่วมพิธีรับกฐินพระราชทาน ณ พระราชวังรัตนรังสรรค์จำลอง
 • อบรมหลักสูตร อาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง
  วิทยาลัยชุมชนระนอง จัดอบรมหลักสูตรอาหารพื้นเมืองฟรีแก่ผู้สนใจ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองของจังหวัดระนอง ภายใต้โครงการจัดการความรู้อาหารพื้นเมือง
 • กิจกรรมรำลึกบุญคุณครู 2560
  วิทยาลัยชุมชนระนอง โดยงานบริการและกิจการนักศึกา จัดกิจกรรม รำลึกบุญคุณครู 2560 โดยมีนายปรารมณ์ นาคบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ประธานในพิธี และเจิมหนังสือเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้เรียน
 • มหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง 2560
  โครงการมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง 2560 โดยมี อาจารย์ชริตา บุญเรื่อง หัวหน้ากลุ่มจัดตั้งและบริการเครื่อข่าย หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน ต่อ นายปรารมณ์ นาคบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ประธานเปิดงาน
 • MOU การต่อต้านทุจริต
  นายปรารมณ์ นาคบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านทุจริต และ ละการเสวนาแนวทางการต่อต้านทุจริต เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นายปรารมณ์ นาคบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เข้าร่วมการบรรยายเครือข่ายการจัดการศึกษา
  ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายปรารมณ์ นาคบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เข้าร่วมการบรรยายเครือข่ายการจัดการศึกษา ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดร.สิริกร มณีรินทร์
 • นายปรารมณ์ นาคบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เข้ารับนโยบายจากนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
  นายปรารมณ์ นาคบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เข้ารับนโยบายจากนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ในการเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

ปฏิทินการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอ

parUntitled5Untitled1Untitled2Untitled4

กิจกรรม

ประกาศ/คำสั่ง/เรื่องแจ้ง

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

 

as

นายปรารมณ์ นาคบำรุง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน
ด้านวัฒธรรมการแต่งกาย

bannerm

รวมลิงค์หน่วยงาน

ข้อมูลติดต่อ

2/4 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม

ตำบลบางริ้น  อำเภอเมือง

จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท์ 0-7782-1068

โทรสาร 0-7782-3326

Webmaster :

webmaster@rncc.ac.th

doc03102520131217152310.pdf-page-001 resized

เอกสารเผยแพร่

รายงานจำนวนนักศึกษา

หลักสูตรอนุปริญญา  
ศูนย์จัดฯ อ.เมือง 311
ศูนย์จัดฯ อ.กะเปอร์  106
ศุนย์จัดฯ อ.สุขสำราญ 58
ศูนย์จัดฯ อ.กระบุรี 62
รวม 537
เป้าหมายหลักสูตรระยะสั้น 1,000
จำนวนผู้รับการฝึกอบรม 1,467

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

link-moelink-mualogoiccscooperateมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น ssruvecginfostdloantcuteachertvtqfheaderlinkaseansbanner-aseanlaw2combanner 3111IMG005822

แบบสำรวจ

ท่านมีความพอใจเพียงไดในการใช้บริการเว็บไซต์นี้


ผลลัพธ์
Home