สำนักวิชาการ

สำนักวิชาการ

sarabun-02

# Title Version Description Size Hits Download
คำสั่งนายทะเบียน 243.01 KB 245 Download Preview
64-09-20ขอความร่วมมือคัดสรรนักศึกษารับทุนเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพในโครงการ sharing me dream 2.54 MB 110 Download Preview
64-09-13การทดสอบระบบ 977.01 KB 127 Download Preview
64-09-08การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2564 1.13 MB 105 Download Preview
64-09-07ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานครั้งที่22564 896.66 KB 127 Download Preview
64-09-07ขอส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ 489.00 KB 122 Download Preview
64-09-07ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 455.07 KB 129 Download Preview
64-08-25การจัดทำรายงานการเข้าร่วมกจิกรรมนักศึกษาโดยระบบเทคโนโลยี 517.75 KB 121 Download Preview
64-08-24ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 420.97 KB 127 Download Preview
64-08-18ประชาสัมพันธ์บทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 548.74 KB 103 Download Preview
64-08-18การจัดทำรายงานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.48 MB 170 Download Preview
64-08-16มอบหมายให้ผู้แทนตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมภายในสถานศึกษา 366.46 KB 108 Download Preview
64-08-09ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด NCC Cultural 427.12 KB 122 Download Preview
64-08-09การดำเนินการเพื่อขอรับการสนับสนุนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 858.99 KB 106 Download Preview
64-08-06จัดทำข้อมูลนักศึกษาตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษาในสถาบัน 585.80 KB 108 Download Preview
64-08-04ส่งข้อมูลเพื่อเปิดให้งานระบบ Digital Transcript 725.32 KB 176 Download Preview
64-07-19ประชาสัมพันธ์โครงการออมกับทุนการออมแห่งชาติ 560.24 KB 96 Download Preview
64-07-15การคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลดีเด่น 3.31 MB 105 Download Preview
64-07-13ปรับแผนการติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1.13 MB 133 Download Preview
64-07-13 ปรับแผนการติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2) 1.13 MB 99 Download Preview
64-07-07แผนการติดตามผลการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1.27 MB 123 Download Preview
64-07-07ประชุมเพื่อคัดเลือกผลิตภัณ์ฑ์เด่นเข้าประกวด 1.65 MB 111 Download Preview
64-06-30ขอความร่วมมือเสนอชื่อแกนนำเยาวชน 1.23 MB 108 Download Preview
64-06-18การอนุมัติอนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบัน 1.35 MB 113 Download Preview
64-06-18การขยายเวลาเรียนให้นักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 547.26 KB 117 Download Preview
64-06-14สำรวจการกำหนดพิธีประสาทอนุปริญญา 653.50 KB 177 Download Preview
64-06-10ผลพิจารณาข้อเสนองานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1.41 MB 109 Download Preview
64-06-09ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด 5.37 MB 134 Download Preview
64-06-09ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต 2.95 MB 112 Download Preview
64-06-08แจ้งผลพิจารณาการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 3.06 MB 157 Download Preview
64-05-31ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าศึกษาต่อที่ วชช.สมุทรสาคร 1.19 MB 138 Download Preview
64-05-25ประกาศสถาบันแนวทางการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์โควิด-19 1.52 MB 117 Download Preview
64-04-28ปฏิทิน แนวปฏิบัติและฟอร์มรายงานผล 516.95 KB 119 Download Preview
64-04-27ขอเชิญร่วมการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด CGULA MOOC 1.09 MB 116 Download Preview
64-03-26ร่วมกิจกรรม ประชุม สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว 904.92 KB 107 Download Preview
64-02-17ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษามุ่งผลลัพธ์ 1.05 MB 120 Download Preview
64-02-10ประชุมการใช้งานห้องสมุดอัตโนมัติ 1.62 MB 94 Download Preview
64-02-05ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 729.58 KB 122 Download Preview
64-02-04เชิญนำนักศึกษาคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน 1.26 MB 151 Download Preview
64-02-03หารือการทำบันทุึกข้อตกลงทางวิชาการ 2.63 MB 143 Download Preview
64-01-11ขอบคุณการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตสังคม 387.31 KB 112 Download Preview
64-01-08สาขาวิชาที่ให้กู้ยืมเงิน 513.87 KB 133 Download Preview
64-01-07โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศุึกษาพิการ 6.22 MB 135 Download Preview
63-12-07โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 440.30 KB 110 Download Preview
63-12-04ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการอบรมดูแลด้านจิตสังคม 1.33 MB 120 Download Preview
63-11-02ประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษาชนะเลิศการเผยแพร่ยาเสพติด 1.82 MB 103 Download Preview
63-11-02การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนสถานศึกษา 549.18 KB 110 Download Preview
63-10-15โปรดกรอกข้อมูลงานสนับสนุนด้าน อววน. 598.38 KB 210 Download Preview
63-10-14การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดหาและส่งเสริมผู้บริจาคโลหิต 3.59 MB 167 Download Preview

 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form