สำนักอำนวยการ

สำนักอำนวยการ

sarabun-01

# Title Version Description Size Hits Download
64-09-20โอนเงินงบประมาณโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 840.00 KB 170 Download Preview
64-09-14โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกัน 1.76 MB 106 Download Preview
64-09-14ดึงคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 357.90 KB 173 Download Preview
64-09-14ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน 832.67 KB 156 Download Preview
64-09-09การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง 412.41 KB 102 Download Preview
64-09-09การรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ 335.45 KB 128 Download Preview
64-09-08การปฏิบัติงานในระบบGFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2564 803.99 KB 158 Download Preview
64-09-07การดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโคโรนา 3.90 MB 138 Download Preview
64-09-07การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี2564 818.01 KB 193 Download Preview
64-09-03การขอกับเงินงบประมาณปี 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี 4.04 MB 135 Download Preview
64-08-30โอนงบประมาณโครการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล 813.70 KB 111 Download Preview
64-08-30การให้ส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างประจำปี2563 439.52 KB 102 Download Preview
64-08-30การบริหารงบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ 434.42 KB 142 Download Preview
64-08-26การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 475.61 KB 149 Download Preview
64-08-26การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป 412.03 KB 111 Download Preview
64-08-23การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 1.09 MB 132 Download Preview
64-08-20โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกัน 2.16 MB 133 Download Preview
64-08-13ขอแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย 944.42 KB 130 Download Preview
64-08-05โอนงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล 851.18 KB 140 Download Preview
64-08-05ขอเชิญสมาชิก กบข ร่วมกิจกรรมให้ความรู้สมาชิก กบข. 2.11 MB 171 Download Preview
64-07-16การแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผอ. 968.76 KB 186 Download Preview
64-07-14กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 977.29 KB 124 Download Preview
64-07-12มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1.80 MB 109 Download Preview
64-07-12มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา2019 6.94 MB 103 Download Preview
64-07-12ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนา 5 ปี 1.51 MB 145 Download Preview
64-07-12ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 1.17 MB 116 Download Preview
64-07-05การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3.71 MB 130 Download Preview
64-07-01การประชุมการปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงทิศทาง 1.47 MB 121 Download Preview
64-06-30มาตรการและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 1.76 MB 123 Download Preview
64-06-24ระเบียบรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ 988.49 KB 143 Download Preview
64-06-18รายงานผล กพร.รอบ 9 เดือน 395.32 KB 107 Download Preview
64-06-15ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ 5.31 MB 122 Download Preview
64-06-08การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 1.52 MB 201 Download Preview
64-06-02ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัตการบริการโควิด-19 5.19 MB 131 Download Preview
64-06-01มาตรการและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 1.90 MB 143 Download Preview
64-05-18ขอร่วมเป็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน 2.30 MB 171 Download Preview
64-05-13แนวปฏิบัติตามการออกของมาตราที่ 9 1.67 MB 166 Download Preview
64-05-13แนวทางปฏิบัติการดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้บริหาร 2.20 MB 155 Download Preview
64-05-13ค่าตรวจสุุขภาพประจำปีของจ้างเหมาบริการ 621.21 KB 137 Download Preview
64-05-13การวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก 1.48 MB 170 Download Preview
64-05-06ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและความก้าวหน้าของการปฏิรูป 401.96 KB 125 Download Preview
64-05-06การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2.26 MB 107 Download Preview
64-04-30ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตราการ 783.02 KB 107 Download Preview
64-04-21ขอเชิญร่วมสมัครทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 1.16 MB 149 Download Preview
64-04-16มาตรการและการป้องกันควบคุมการติดเชื้อโคโรนา 2019 1.24 MB 198 Download Preview
64-04-08ประกาศจากสถาบันเรื่องการพ้นจากราชการเนื่้องจากอายุครบ60ปีบริบูรณ์ 902.60 KB 174 Download Preview
64-04-05แต่งตั้งคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันวิถีชุมชน 1.63 MB 165 Download Preview
64-04-05เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงานด้านบัญชี 783.88 KB 110 Download Preview
64-04-01ลงนามและจัดทำรายละเอียดการปฏิบัติราชการ 2.48 MB 126 Download Preview
64-03-08แต่งตั้งคณะทำงานการออกร้าน นาวากาชาด 3.49 MB 104 Download Preview
64-03-08ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนการปฏิบัตงานของแรงงาน 947.61 KB 133 Download Preview
64-03-03การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5.40 MB 115 Download Preview
64-03-03การประเมินผลการปฏิบัตงานของพนักงานราชการ 1.93 MB 118 Download Preview
64-02-25ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการอบรมค่ายเยาวชน 1.22 MB 231 Download Preview
64-02-18ขอส่งสำเนาคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคง 2.08 MB 180 Download Preview
64-02-04แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 1.38 MB 101 Download Preview
64-02-04การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนและงบประมาณของจังหวัด 2.05 MB 147 Download Preview
64-01-11การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 1.45 MB 106 Download Preview
64-01-08การปรับปรุงระบบงานสารบรรณของจังหวัด 434.27 KB 157 Download Preview
64-01-04มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 6.29 MB 147 Download Preview
63-12-09สำเนาหนังสือ 4 เรื่อง 8.12 MB 125 Download Preview
63-11-05ขอเชิญสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 1.10 MB 106 Download Preview
63-11-02ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิถีแร่ วิถีคน ชุมชนหาดส้มแป้น 942.69 KB 152 Download Preview
63-10-14แนวปฏิบัติการขออนุญาตเดินทางไปรายการ 1.71 MB 176 Download Preview
63-10-01 การจัดทำบัญชีต้นทุน 411.50 KB 164 Download Preview

 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form