การท่องเที่ยว

Description:

 

ชื่อหลักสูตร :                        อนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ชื่อภาษาอังกฤษ :                  Associate Degree in Tourism 

ชื่อเต็ม (ไทย) :                     อนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ชื่อย่อ (ไทย) :                      อ. (การท่องเที่ยว)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :                Associate Degree in Tourism 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :                  A. (Tourism)

วิชาเอก :                             ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  90  หน่วยกิต

 รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 Certifications : อนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

Requirements:
  • รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการสำหรับวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548

 

 

Attachments:
Download this file (มคอ.02 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนระนอง ปรับปรุง พ.ศ.2562.pdf)มคอ.2 ปรับปรุง พ.ศ.2562[มคอ.02 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนระนอง ปรับปรุง พ.ศ.2562]713 kB
Download this file (มคอ.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนระนอง ปรับปรุง พ.ศ.2561.pdf)มคอ.2 ปรับปรุง พ.ศ.2561[มคอ.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนระนอง ปรับปรุง พ.ศ.2561]1166 kB
 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form