การบัญชี

Description:

 

ชื่อหลักสูตร :                        หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อภาษาอังกฤษ :                  Associate Program in Accountancy

ชื่อเต็ม (ไทย) :                     อนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อย่อ (ไทย) :                      อ.(การบัญชี)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :                 Associate Degree in Accountancy

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :                  A.(Accountancy)

วิชาเอก :                             ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  91  หน่วยกิต

 รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 Certifications : อนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

Requirements:
  • รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการสำหรับวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548

 

 

Attachments:
Download this file (มคอ.02 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชนระนอง ปรับปรุง พ.ศ.2562.pdf)มคอ.2 ปรับปรุง พ.ศ.2562[มคอ.02 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชนระนอง ปรับปรุง พ.ศ.2562]873 kB
Download this file (หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง 2567.pdf)หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567.pdf[ ]5277 kB
 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form