กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยชุมชนระนอง ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ อาคารน้ำแร่ วิทยาลัยชุมชนระนอง จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนฝากตัวเป็นศิษย์ โดยตัวแทนนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมสันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรม โดยอาจารย์พรรษากานต์ พุ่มสุวรรณและคณะ
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่พร้อมกล่าวถึงเรื่องราวความเป็นมาและประวัติศาสตร์ชาติไทย พร้อมรับฟังการบรรยายโดย ครู ก.เรื่องความเป็นมาและประวัติศาสตร์ชาติไทย ของกระทรวงมหาดไทย โดยนายสว่าง แก้วเจริญ คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง และอาจารย์พรรษากานต์ พุ่มสุวรรณ อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนระนอง
กิจกรรมแนะนำกลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาบัตรและงานกิจการนักศึกษา โดยสำนักวิชาการ และการบรรยายรู้เท่าทันภัย การค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ โดยสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง
และกิจกรรมแนะนำสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาและรุ่นพี่แต่ละสาขา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ให้ทราบถึงกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่นักศึกษาควรยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันเเละสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนดไว้💚💛
 
4481666059542838733738066496541079667630044n
4480664719542858200402788624508967563812610n
448064611954284776707049271725913529809063n
4480641329542836933738243012068506671345789n
4480489799542855133736429011132970972090042n
4480393009542798167075451726064574199898491n
4480296899542858333736104528650576919985279n
4480286879542847067070561296747018083443511n
4480188239542856667069608311034799701392600n
4480132979542837633738178589919092802914134n
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form