• Hat sai dam

  ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเกาะหาดทรายดำ
 • ชุมชนเข้มแข็ง

 • ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 • 1
 • 2
 • 3

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาและความสำคัญ.

  การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเกาะหาดทรายดำ เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว มีการเตรียมความพร้อมของชุมชน เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในชุมชนให้สามารถดำเนินการได้เอง มีการประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เกิดการสนับสนุนให้ชุมชน และสนองนโยบายของจังหวัดระนองเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวบังให้เกิดผลในด้านปฏิบัติ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านกายภาพและคุณภาพของคนในชุมชน และเศรฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน.

  เนื่องจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะทำให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันบริการและจัดการตนเองในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร ระบบสาธารณสุข การจัดการกองทุน หรือการพัฒนาตนเอง อันสอดคล้องกับภารกิจโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนที่มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับชุมชนให้สามารถบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 

  ทั้งนี้ในปี 2559 กลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเกาะหาดทรายดำ ได้รับการดูแลและสนับสนุนด้านวิชาการจากวิทยาลัยชุมชนระนองซึ่งได้ร่วมวางแนวทางการพัฒนาชุมชนต่อยอดจากงานวิจัยภายไต้โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเกาะหาดทรายดำ โดยเน้นการเสริมสร้างบุคคลผ่านการฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนระนอง และเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด และด้านอื่นๆ ที่จำเป็นเร่งด่วนให้กับชุมชนบ้านเกาะหาดทรายดำ เพื่อการพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป

เพิ่มเติม...

สมุดภาพ

image
 
image
 
 
image
 
image
 
 

กิจกรรมกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเกาะหาดทรายดำ

 • 1

เสียงจากชุมชน

Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates
 • Individual Template Overrides +

  Gantry offers the ability to override default template Read More
 • Configurable Preset Styles +

  Gantry makes use of a powerful Preset system Read More
 • Dynamic Layout Panel +

  The Layouts panel in the Gantry-based template administration Read More
 • 1
 • 2
 • 3
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเกาะหาดทรายดำ