วิชาการคิดและการตัดสินใจ (ศท 0301) อาจารย์ผู้สอน อ.นิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร
หน่วยที่ 1 พื้นฐานการคิดและกลไกทางสมอง หน่วยที่ 2 กระบวนการคิดของมนุษย์
หน่วยที่ 3 การใช้เหตุผล หน่วยที่ 4 ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
หน่วยที่ 5 กระบวนการตัดสินใจ หน่วยที่ 6 กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
   วิทยาลัยชุมชนระนอง
2/4  หมู่ที่ 1  ต.บางริ้น  อ.เมือง  จังหวัดระนอง  85000
โทรศัพท์ : 00-7782-1068    โทรสาร : 0-7782-3326